Hoa mầu lưới báu dệt hư không
Thất bảo ao sen sáng đẹp hồng
Rảo bước tây quy đường lối ổn
Niềm nghi tiêu tán sạch cõi lòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)