Hoa mầu lưới báu dệt hư không
Thất bảo ao sen sáng đẹp hồng
Rảo bước tây quy đường lối ổn
Niềm nghi tiêu tán sạch cõi lòng


Nguồn: Cao tăng tông Thiên Thai Trung Hoa, Thích Tắc Phi biên soạn, NXB Phương Đông, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)