Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2016 08:48

Chợt nghe tin nhạn mách gần xa,
Mở bức tin mai mới biết là.
Nam Phố trông giăng vừa cữ bảy,
Tây Thành hỏi gió độ tuần ba.
Chén in vàng đá xin cho vẹn,
Nhời nước non sông vẫn đó mà.
Cây cỏ giang sơn còn thấy đấy,
Phong trần rồi cũng lúc vinh hoa.