Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/12/2018 21:43

Trâu ai cắc cớ chẳng ăn đồng,
Lúc ngúc ra nằm giữa biển đông.
Sóng bạc lô nhô xao trước mặt,
Rong xanh lóm đóm đóng bên hông.
Cán rôi Nịnh Thích không sờn dạ,
Ngọn lửa Điền Đan khó cháy lòng.
Phải gặp ông Y mà hỏi thử,
Nội Sằn lúc trước có cày không?


Nhóm đảo Trâu Nằm ở trước cửa biển Đề Gi.

Khảo dị:
Trâu ai sao chẳng ăn ngoài đồng,
Cắc cớ ra nắm mé bể đông.
Sóng bạc lao xao quơ trước mỏ,
Rêu
xanh lún phún mọc bên hông.
Câu ca Nịnh Thích không vào dạ,
Ngọn lửa Điền Đan chẳng sém lông.
Phải gặp ông Y mà hỏi thử,
Nội Sằn thuở trước có cày không.
Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007