Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 10/06/2016 08:13

訪清潭公消息不見悲述

雲路功名奢望我,
沙場音問重悲公。
遭時俊傑知心幾,
謀國人賢轉眼空。
只向死生求節義,
莫將成敗論英雄。
邊疆共濟書猶在,
誰向戎場敍戰功。

 

Phỏng Thanh Đàm công tiêu tức bất kiến bi thuật

Vân lộ công danh xa vọng ngã,
Sa trường âm vấn trọng bi công.
Tao thời tuấn kiệt tri tâm kỷ,
Mưu quốc nhân hiền chuyển nhãn không.
Chỉ hướng tử sinh cầu tiết nghĩa,
Mạc tương thành bại luận anh hùng.
Biên cương cộng tế thư do tại,
Thuỳ hướng nhung trường tự chiến công.

 

Dịch nghĩa

Công danh đường mây tôi còn hy vọng nhiều
Tin tức chốn chiến trường nghĩ càng thương ông
Bậc tuấn kiệt gặp thời biết lòng mình dễ có mấy
Người hiền tài lo việc nước nháy mắt đã không còn
Chỉ nhắm vào chỗ sống chết để tìm người tiết nghĩa
Không nên đem việc thành bại mà đánh giá bậc anh hùng
Bức thư nói cùng nhau giúp việc bờ cõi vẫn còn ở đây
Ai tới chiến trường mà trình bày chiến công


Thanh Đàm họ Nguyễn người Nghệ An có lẽ là tiến sĩ Nguyễn Nguyên Thành, người phủ Anh Sơn (nay là huyện Anh Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Sự nghiệp đường mây tớ những mong,
Thư từ mặt trận nhớ thương ông.
Gặp thời tuấn kiệt chung lòng ít,
Lo nước nhân hiền chớp mắt không.
Chết sống cốt sao tìm tiết nghĩa,
Hơn thua chi sá luận anh hùng.
Biên cương góp sức thư còn đó,
Ai tới sa trường kể chiến công!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Quan lộ công danh chẳng quá mong
Sa trường tin tức thật thương ông
Gặp thời tuấn kiệt mưu thì mấy
Giúp nước người tài mỏi mắt trông
Chỉ lấy tử sinh cầu tiết nghĩa
Đừng đem thành bại luận anh hùng
Biên cương cùng góp mưu còn sách
Ai hướng quân trường tỏ chiến công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sự nghiệp công danh tớ nhửng mong,
Chiến trường tin tức nghĩ thương ông,
Biết lòng mình dễ mấy anh kiệt?
Lo nước hiền tài nháy mắt không.
Sống chết nhắm vào tìm tiết nghĩa,
Không đem thành bại luận anh hùng.
Cõi bờ cùng giúp thư còn đó,
Ai tới sa trường trình chiến công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời