Một ngày rừng cũ hoá lau
Vết rìu xưa ngủ dưói màu cỏ non
Ánh trăng lành sẹo trong hồn
Em như trăng mật bỏ buồn cho ta