Thạch Sanh đốn củi trên rừng
Thạch Sanh giờ xuống lội bùn cùng ta
Buông rìu, gẩy khúc đờn ca
Công chúa ai cứu, mãng xà ai đâm
Dưới bùn ao gã Lý Thông
Quẳng ngay gánh rượu hoá thân thuồng luồng
Những con rối nước xếp hàng
Trong điệu nhạc múa khải hoàn dưới ao
Cò cưa nhị trống lao xao
Trong đám kèn rước vua vào thuỷ cung
Ở miền đất chật dân đông
Rối phải xuống nước mới mong thành người
Ở vùng buôn ngược bán xuôi
Diễn trò như rối là người đó ư?
Những câu chuyện của ngàn xưa
Diễn bao rối tích đến giờ chửa xong


Nguồn: Trang Hội nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh