Gương mồ côi
Lược mồ côi

Dáng
Bao liệt nữ
Dưới trời bom tuôn

Mưa Đồng Lộc
           Gió Truông Bồn
Miền trung dằng dặc
                Cát cồn thương đau

Giờ này
        Các chị về đâu
Tóc mây xanh mướt
        Một màu thuỷ chung

Thương Đồng Lộc
        Nhớ Truông Bồn
Dáng
Bao liệt nữ
Vẫn còn đâu đây

Xanh vào cỏ
               Trắng vào mây
Thân thương áo bạc
                Vai gầy các em.


5-2015

Bài thơ này đã được giải thưởng của tạp chí Văn nghệ quân đội năm 2015.

Nguồn: Tạp chí Văn nghệ quân đội, số 822, tháng 6-2015