Bông hồng đêm, bông hồng đêm
Giấc mơ của biển ngủ trên tay người

Bông hồng gai, bông hồng gai
Giấc mơ của đá ngủ ngoài thời gian

Bông hồng hoang, bông hồng hoang
Giấc mơ của gió mài mòn đêm xanh

Bông hồng tranh, bông hồng tranh
Ngủ trên bức vẽ một mình chờ ai


Nguồn: Hoa hồng không vỡ, NXB Phụ nữ, 2015