Tuổi tên phơi phía trước
hoạ phúc ẩn sau trang


Nguồn: Người thám hiểm thời gian (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Văn hoá, 1993