Bạn ở xa, nơi đài vừa báo bão
ly rót rồi, chưa thể đặt lên môi
ly lật sẵn, chờ tay ai gõ cửa
ly úp đây - người đã cỏ xanh rồi


Nguồn: Thức đợi hoa quỳnh (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 1991