Thuỷ triều anh có xuống lên
Bởi em tròn khuyết ở trên đỉnh trời
Bao giờ giáp mặt áp môi
Là khi vũ trụ đến hồi tan ra


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy, NXB Hội nhà văn, 2004