Tôi hoả táng đời mình
từ năm mười sáu tuổi
bình tro, ngày hai buổi
đổ hoài những mẩu tim


Nguồn: Thức đợi hoa quỳnh (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 1991