Có lần nhận ở em cả cơn bão biển
có lần nhận ở em cả đám cháy rừng
vì thế, anh thành thuỷ thủ không dám nhìn xuống nước
thành người lính cứu hoả không dám nhìn vào lửa, đó em


Nguồn: Thức đợi hoa quỳnh (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 1991