Từng phút - anh đến gần cửa huyệt
Từng phút - anh tan vào cõi thiêng.

Ôm riết từng giây, từng nhân ảnh
Khuôn ngọc tròn trăng, mặt chữ điền
Thinh sắc đồng trinh nguyên vẹn trắng
Vẫn còn bẽn lẽn lúc quy tiên.

Thi tài linh vận vào oan nghiệt
Xuân mấy mươi tàn, huyết chửa tan
Tâm linh tinh biến trong vô thức
Để hồn trang trải nợ nhân gian.

Thiên tài có giống như thiên thạch
Bùng cháy khi vô khí quyển dày?
Nhân thế tai ương ung tích mãi
Thiện, ác giao tranh xú uế đầy.

Phút siêu thăng hóa là giây phút
Hạnh ngộ tình quê cõi cực nguyền
Ngoi đầu thở gấp vài thi tứ
Thác quái trần ai ngập nhỡn tiền...