Ngoảnh mặt với bệ rồng
xua vàng khối bạc thẻ
dẫu đao phủ vung gươm
cũng đừng mong đổi ý

Nhưng gặp bạn tri âm
dù ngục tù cũng ở
người đẹp của muôn thuở
gần gũi và xa vời


Nguồn: Người thám hiểm thời gian (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Văn hoá, 1993