Đâu chỉ cuộc say trong quỹ đạo
Quay vòng muôn thuở các hành tinh
Thi sĩ bao người say chếnh choáng
Hư vô trong vũ trụ riêng mình.

Chếnh choáng đầu thai nhầm thế kỷ
Thuyền dạt trôi vào bến mộng du
Sóng tâm linh thoáng màu xiêm áo
Ngỡ miền vô thức hóa tương tư.

Câu thơ siêu thoát hay siêu thực
Lạc giữa vô cùng, giữa đắm mê
Quỹ đạo hành tinh không bảo hiểm
Vũ trụ thơ say lạc lối về.