Đêm hội Long Trì chưa kịp vui
Quỳnh Hoa chưa kịp gặp văn tài
Hồ rượu đã thành hồ huyết lệ
Âm - dương, hoạ - phúc bẫy giăng cài.

Đêm ấy nhà văn đứng chỗ nào
Trừ tà hay dạo khúc tiêu dao?
Bút văn đối diện cùng trang giấy
Lương tính dễ dàng trốn được sao.

Khuya thức may cờ thêu sáu chữ
Đi tìm Quốc Toản khắp vùng quê
Hận chưa kịp phá xong cường địch
Cỏ đã mời xanh, đất đón về.