Nửa câu xuân, nửa câu hè
Xin làm con quốc bờ tre tìm vần
Dám mong thi tứ xuất thần
Chỉ mong đổi chút nhọc nhằn làm vui


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy, NXB Hội nhà văn, 2004