Nơi chính tâm cơn bão
Dễ tìm được bình tâm


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy, NXB Hội nhà văn, 2004