Mong bạn hoài nghi tôi
Cho tôi tin cậy bạn
Những lời đang vỗ cánh
Chưa chắc là đã bay!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy, NXB Hội nhà văn, 2004