Ngỡ gặp nhành mai sớm
Đi từ phía cảo thơm
Ông là trang cổ lục
Hay là dòng tân văn ?

Dẫu một ánh trăng thanh
Một làn hương, nỗi nhớ,
Giọt lệ cũng để dành
Góp nhịp cầu kim - cổ.