Một tác phẩm chưa thể nói thành công
nếu chưa có người đòi mang ra phán xử


Nguồn: Người thám hiểm thời gian (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Văn hoá, 1993