Mỗi tác phẩm nghệ thuật
là chỉ số bất thường điện tâm đồ nghệ sĩ
là hội chứng của cái dằm lim đau đời
bẩm sinh nơi tâm thất


Nguồn: Người thám hiểm thời gian (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Văn hoá, 1993