Đi giữa nước nhà còn nhớ nước
Phải đâu khắc khoải cuốc kêu trăng!
Thì ra chả cứ là xa khuất
Khi mình lại nhớ chính mình chăng?

Mảnh tình riêng ấy mang trang trải
Mấy tịch dương rồi chưa dễ vơi
Câu thơ thuở ấy leo đèo vắng
Heo hút đang còn lạnh đến tôi.