Nhớ lá thu rơi, nhớ tựu trường
Nhớ hoài quê mẹ mãi sông Hương
Một bức tình thư chưa gửi được
Bạc đầu chưa trả nợ văn chương.