Ngỡ họ gần nhau thật khó
Dũng tướng và thi nhân
Khát vọng nhổ núi, lay thành
Khó tìm thấy trong vần thơ mỏng mảnh.

Ở hai đầu khoảng cách ngàn dặm
Họ trở thành tri âm
Ở hai đầu khoảng cách ngàn năm
Họ chụm đầu tri kỷ.

Tôi chưa đến sông Ô
Lòng đã nghe tiếng địch
Nhưng dũng tướng, thi nhân
Khó tìm ra dấu tích
Người da ngựa bọc thân
Người bọc trong u uất!