Gặp đây mận mới hỏi đào
Đường lên cổ tích, lối vào ca dao

Hỏi đâu trúc mọc bờ ao
Ai xinh, ai đứng ni nào cũng xinh?
Hỏi đâu táo rụng sân đình
Sầu ai đong đấu cho mình đến vay!

- Phải người hẹn đấy quên đây
Cho đắng lòng ớt, cho cay lòng trầu?
Cửa Thiền ai biết nông sâu
Thị Kính oan một, Thị Mầu oan hai!

- Xin cho ngày ngắn đêm dài
Trăng vàng thôi chớ múc hoài đổ đi.
Tương tư gói lại mang về
Vàng mười, bạc nén dễ gì đổi trao!