Giai nhân son phấn thì sang
Văn chương son phấn lại càng già nua


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy, NXB Hội nhà văn, 2004