Cầm phấn trắng tay chỉ lo tay trắng
Mong chiều về ngửa lòng tay mây trắng vẫn song hành


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy, NXB Hội nhà văn, 2004