Bước đi: học chỉ một năm
Bước dừng: học đến rụng răng chưa thành


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy, NXB Hội nhà văn, 2004