Bánh xe thời cuộc tốc hành
Câu thơ èo uột tròng trành rơi ra
Càng ngày khoảng cách càng xa
Co chân chạy bộ khấp kha nhịp vần


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy, NXB Hội nhà văn, 2004