Bên bàn trà sớm tối
Nghiêng bình nghe năm tháng vợi nhanh dần!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004