Bài học hàng ngày về lễ độ
Cây cỏ khí trời vẫn dạy cho tôi


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004