Em đan áo cho anh bằng sợi rét
Mặc vào, ấm suốt mùa đông


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004