Kỷ niệm giữ lâu thành hạt giống
Mong được gieo nên mùa
Và những vui buồn nút kín
Muốn phá vỡ chum sành chen lấn bật mầm xanh


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004