Em là múi cam tươi ngọt lịm
Anh thì vỏ đắng bọc ngoài thôi!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004