Đêm ngủ ta nhắm mắt
Cơ may mở vào thế giới sáng hơn


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004