Ngài hoàn hảo mười phần để làm bậc thánh nhân
Xin lạy ngài một lạy!
Còn Ngài đây làm thánh nhân bất đắc dĩ
Xin lạy Ngài mười lạy!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004