Từng giọt chuông vàng óng
Nhỏ xuống bầu u minh
Tiếng mõ cùng câu kinh
Lật từng trang phận mỏng


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004