Đổi bằng phẳng trôi xuôi
Lấy gập ghềnh suy tưởng
Xin một ly chiều muộn
Làm ban mai cho mình


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004