Mỗi lần bấm nút cho máy giặt
Nhói trong lòng đôi chỗ tẩy chưa xong


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004