Suốt đời gió chẳng được dừng
Chôn chân trọn kiếp: cây tùng triết gia
Biển bằng gánh phận phong ba
Mẹ tôi gánh lận đận và lênh đênh...


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004