So với bạn bè nằm dưới mộ
Năm tháng ta sống đây là lãi lớn rồi
Ta sở hữu món lãi thời gian quý giá
Thử cộng sổ một lần
gặp số dư bằng... âm!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004