Chúng ta đang đuổi kịp và vượt qua Thượng Đế
Ở tất thảy mọi điều trừ cái rủi, cái may


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004