Em lỡ lên nhầm chuyến tàu
Đời cố định ở nhà ga vô định
Bánh buồn gói trong lá vui
Ớt tiêu thành vị ngọt bùi tháng năm


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004