Lập được bản đồ gien! Nghe tin mà lo ngại
Lỡ họ phát hiện mình không có gien cầm bút
Cuộc hôn nhân nhầm lẫn bẽ bàng thay!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004