Nửa sự thật cài lên ngực, nửa kia giấu sau lưng
Đêm ngủ đặt lưng xuống chiếu
Mọc thành gai cá sấu trích đau đêm!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004