Tâm hồn ta là chiếc camera tự động
Ta vẽ trắng đen lên bức tường cuộc đời
Nó ghi liền vào cuộn băng nhân quả


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004