Sóng hùng biện ba hoa, thì đá cũng phải mòn


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004