Thước đo tuổi thọ và đo các bậc thang giá trị cuộc đời
Đôi khi đành bất lực trước bọn người ngang bướng với thời gian


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004